Chính sách vận chuyển, giao nhận

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua hàng tại Cty Tân Long.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại công ty Tân Long.

2.2 Khu vực áp dụng:

Giao nhận miễn phí trong cả nước.